Fiskeri af 5 ton tun i dansk farvand: Lystfiskere kan nu søge om tilladelse til at fiske og lande den blåfinnede tun

I perioden den 17.-25. august 2021 kan man søge Fiskeristyrelsen om tilladelse til lystfiskeri af én tun pr. deltagende båd og mandskab. Fiskeriet efter tun er åbent i den danske del af Skagerrak og Kattegat i en begrænset periode fra den 6.-20. september 2021. Det skriver Fiskeristyrelsen i dag i en pressemeddelelse.

Den 17. august 2021 træder der nye regler i kraft om lystfiskeri af almindelig tun (bedre kendt som ”blåfinnet” tun) med stang i Danmark. Muligheden for at fiske tun i danske farvand er opstået, fordi Danmark har byttet sig til fem tons tunkvote i 2021.

Læs bekendtgørelse nr. 1669 af 12/08/2021 om lystfiskeri efter almindelig tun i 2021

Hvem kan søge om tilladelse?

For at kunne søge tilladelse til at deltage i tunfiskeriet, skal man være lystfisker og deltage i DTU Aqua’s mærkningsprojekt for tun i 2021. Ansøgningen skal således være knyttet til en båd, der deltager i mærkningsprojektet, og der kan kun indsendes én ansøgning pr. båd. Fiskeristyrelsen uddeler kun tilladelse til tunfiskeriet efter ansøgning. Hver tilladelse giver mulighed for at fange og bringe én enkelt tun i land.

Søg om at deltage i fiskeriet

Ansøgning om at deltage kan ske digitalt eller manuelt. Hent ansøgningsmateriale på Fiskeristyrelsens hjemmeside her.

Hvor og hvornår kan der fiskes?

Fiskeriet skal foregå i perioden fra den 6. september til og med den 20. september 2021 i den danske del af Skagerrak og Kattegat efter, at DTU Aquas mærkningsprojekt i området er afsluttet. Perioden for fiskeri af tun kan under særlige omstændigheder forlænges til den 25. september 2021.

Erfaringer fra DTU Aquas projekt viser, at tun fisket på stang i gennemsnit vejer ca. 250 kg. Da den danske tunkvote i 2021 er på 5 tons, uddeles der derfor i udgangspunktet 15 stk tilladelser. På baggrund af de indkomne ansøgninger oprettes der en venteliste, såfremt det bliver muligt at udstede yderligere tilladelser.

Krav og regler

Som nævnt ovenfor er der en række krav, som skal opfyldes for at komme i betragtning til tilladelsen. Herudover er der en række regler for fiskeri og landing af tunen:

Kun både og personer, der har deltaget i DTU Aqua’s mærkningsforsøg, kan søge om tilladelse.
Der kan kun søges om én tilladelse pr. båd, og der kan kun fiskes én tun pr. tilladelse.
Der er krav om melding om afsejling fra og ankomst til havn.
Ved fangst af tun kan disse kun landes i Skagen Havn.
Der er krav om, at den fangede tun skal vejes og måles ved akkrediteret vejer og måler. Udgifter hertil afholdes af tilladelsesindehaveren.
Den landede tun skal umiddelbart herefter stilles til rådighed for DTU Aqua med henblik på udtagning af prøver i videnskabelig forskningsøjemed.
Senest 12 timer efter landing af tun skal der indsendes en fangstrapportering til Fiskeristyrelsen.
Tun eller dele heraf fanget i lystfiskeri må ikke gøres til genstand for salg eller omsætning.

Fakta om den danske tunkvote på fem tons i 2021:

Danmark har ekstraordinært i 2021 byttet sig til fem tons almindelig tun fra Spanien. Spanien modtager i modydelse 35 tons makrel vest for de britiske øer. Da der er tale om et kvotebytte, reduceres den spanske tunkvote og danske betaling i form af makrelkvote modsvarende. Der vil således ikke blive fisket flere fisk, end det tilkommer EU at fiske inden for de fastsatte kvoter. EU’s kvote på tun er aftalt inden for rammerne af Den Internationale Kommission for Bevarelse af Tunfiskebestanden i Atlanterhavet.

Bekendtgørelsen, der indeholder regler for lystfiskeri efter tun i dansk farvand, gælder kun for 2021 for en begrænset mængde tun. Bekendtgørelsen er en ad hoc løsning for 2021 med mulighed for at teste fangst af tun. Det gælder også i forhold til fordelingen af fangsttilladelser.

Det er uvist, om der også i de kommende år bliver mulighed for at bytte tun til Danmark.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *